Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

A panasz bejelentésének módjai   

 Szóbeli panasz

a) személyesen: – FINTOR ZSOLTNAK

b) telefonon: – 06302296420

Írásbeli panasz

a) személyesen FINTOR ZSOLTNAK

b) levélben: FINTOR és FINTOR Kft. 3525 Miskolc, Vologda utca 4. I. em. 110. 

c) elektronikus levélben: info@fintor.hu

A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

-Panasz: természetes vagy jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet által jelzett, a szolgáltató üzleti, vagy üzemi tevékenységével kapcsolatos nem szerződés szerinti teljesítéshez, szolgáltatáshoz, vagy a szolgáltatással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció.

-Jogos panasz: ha a Szolgáltató nem tett eleget a hatályos jogszabályokban előírtaknak, illetve szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

-Megalapozatlan panasz: ha a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette, amit a szerződésben vállalt, és a hatályos jogszabályok szerint járt el.

– Mellőzhető panasz: A korábbi, érdemben megválaszolt panasz vagy közérdekű bejelentés tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A bejelentés szóban (személyesen vagy elektronikusan hírközlési szolgáltatás igénybevételével), valamint írásban (postán és elektronikus levelezőrendszeren keresztül) történhet.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell.

Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy másolati példányát a Megrendelőnek 30 napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

  1. Szóbeli panasz

A szóbeli – ideértve a személyesen, telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni.

  1. Írásbeli panasz

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a vállalkozó a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg az ügyfél részére. A Vállalkozás a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve a info@fintor.hu e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó bejelentésekre szolgál. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Vállalkozás a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

Bármely bejelentett kifogás, vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alap az áruellenérték, illetve szolgáltatási díj, munkadíj kifizetésének megtagadására. A FINTOR és FINTOR Kft. a Megrendelő részéről megfogalmazott reklamáció kezelést 30 napon belül, panasz kezelését 30 napon belül teljesíti. Amennyiben a panasz kezelése 30 napon belül nem lehetséges a Vállalkozó erről időben tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelőnek lehetősége van kifogásait írásban levél útján

FINTOR és FINTOR Kft.

3525 Miskolc, Vologda utca 4. I. em. 110. 

elektronikus levél útján (info@fintor.hu),

vagy telefonon (Fintor Zsolt 06302296420) benyújtani.

A Vállalkozónak akkor kötelező foglalkoznia a Megrendelő kifogásával, ha a Megrendelő valamilyen dokumentummal (eredeti számla, elektronikus számla) tudja igazolni azt, hogy a szóban forgó szolgáltatást igénybe vette. A Vállalkozás a számla fénymásolatát, szkennelt változatát is elfogadja, a Vállalkozásnak azonban lehetősége van visszaellenőriznie azt, hogy a Megrendelő általi bemutatott másolati számlán szereplő adatok egyeznek-e az eredeti számla tartalmával, ha annak valóságtartalmával kapcsolatban kétségei vannak.

A Vállalkozó a teljesítés utáni bármely reklamáció érdemi kivizsgálását megelőzően feltételként kikötheti mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni, egyeztető szemléjét. Amennyiben Megrendelő erre nem ad lehetőséget úgy a Vállalkozó a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Nem lehet kifogás tárgya a Megrendelő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, amelyet előzetesen, mint teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki.

 

Adatkezelés

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen: Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A teljes Adatkezelési Nyilatkozat megismerhető és letölthető a www.fintor.hu oldalon.

A vállalkozó a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

neve

lakcíme

székhelye

levelezési címe

telefonszáma

értesítés módja panasszal érintett termék vagy szolgáltatás

panasz leírása, oka

panaszos igénye

a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében, érvényes meghatalmazás

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. Az adatkezeléssel összefüggő panaszok válaszlevelében a jogorvoslati lehetőség a következő: Amennyiben az adatkezeléssel összefüggő panaszára adott válaszunkkal nem ért egyet 30 napon belül bírósághoz, ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz is fordulhat.

 

Jogorvoslat

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Miskolc Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője

3525 Miskolc , Városház tér 8.

Tel: 46/512-700

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak –magyarországi Regionális Felügyelősége

3525 Miskolc Városház tér 1.

Tel: 46/500-380

 

Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működtetett Békéltető Testület

3525 Miskolc Szentpáli u. 1.

Tel: 46/328-539, 328-642

 

A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a vállalkozó nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a panasz leírását,

a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését

a panasz benyújtásának időpontját

a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását,

elutasítás esetén annak indokát

az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését

a panasz megválaszolásának időpontját

A panaszt és az arra adott választ 5 évig meg kell őrizni.

 

Fintor Zsolt

Ügyvezető

FINTOR és FINTOR Kft.

3525 MISKOLC Vologda utca 4.  I em. 110. 

Telefon: 06302296420

Email: info@fintor.hu

 

Miskolc, 2017.01.31.

 

Copyright © 2017 FINTOR és FINTOR Kft. Minden jog fenntartva.

 

 

© FINTOR és FINTOR Kft. | Minden jog fenntartva!

Az oldalon található összes szöveges és képi tartalom, illetve információ FINTOR ZSOLT szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll (ld. az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról). Az oldalon található összes tartalom után közlése csak FINTOR ZSOLT írásos engedélyével lehetséges, a forrás megjelölésével.

 

Gépi duguláselhárítás, falbontás nélkül, azonnal

MOST HÍVOM 06302296420